Tu znajdziesz wszystko o środzie wlkp.
| < Maj 2017 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kategorie: Wszystkie | Galeria | Miasto | Obszar chroniony | Sport | Turystyka | Urząd miejski | Witam
RSS
piątek, 10 lutego 2006
Wydziały Urzędu miejskiego
 

Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik - Janusz Kaczmarek

tel. +48 (61) 286 77 75, 76
fax +48 (61) 286 77 02
ul. Plac Zamkowy 1,
63-000 Środa Wlkp.

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należą sprawy dotyczące w szczególności:

 • ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
 • postępowań cywilnych i karnych, w tym ustanawiania pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,
 • zgromadzeń,
 • zbiórek publicznych,
 • imprez masowych,
 • realizowanie zadań związanych z powszechnym obowiązkiem obrony RP, a w szczególności dotyczące: a) przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
  b) współdziałania z organami wojskowymi,
  c) administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
  d) orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela,
  e) przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny oraz pokrywania należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,
  f) tworzenia formacji obrony cywilnej,
  g) nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
  h) świadczeń na rzecz obrony,
  i) udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
  j) zakwaterowania sił zbrojnych.
  k) wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, samorządu terytorialnego oraz spisami,

Do zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, a w szczególności:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 • okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie tajnej kancelarii,
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.

Urząd Stanu Cywilnego

tel. +48 (61) 286 77 71, 72
fax +48 (61) 286 77 02
e - mail:
usc@sroda.wlkp.pl
ul. Plac Zamkowy 1,
63-000 Środa Wlkp.

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:

 • rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
 • sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
 • sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 • przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 • przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
 • wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,
 • wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.
 • występowanie z wnioskami o przyznanie medali "Za Długoletnie Pożycie".

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Naczelnik - Andrzej Chmielewski

tel. +48 (61) 286 77 46,47
fax +48 (61) 286 77 02
e - mail:
oswiata@sroda.wlkp.pl
ul. Daszyńskiego 5, pok. 134 i 135
63-000 Środa Wlkp.

Do zadań Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności dotyczące:

 • zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
 • utrzymywania tych jednostek,
 • kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
 • zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
 • zapewniania dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • zapewniania bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
 • nadzorowanie obsługi ekonomiczno finansowej gminnych jednostek oświatowych,
 • prowadzenie akt byłych pracowników oświaty zatrudnionych do końca 1995 roku,
 • obsługa techniczna ogłaszanych przez Burmistrza konkurów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, gminnych instytucji kultury oraz sportu działających na terenie gminy,
 • wnioskowanie do Burmistrza w sprawach przyznawania nagród dla dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych, gminnych instytucji kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 • przedkładanie Burmistrzowi wniosków Rad Rodziców i Rad Pedagogicznych dotyczących oceny stanu placówki,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia przez Burmistrza odwołań od oceny wydanej przez dyrektora danej placówki,
 • koordynowanie zagadnień dotyczących potrzeb remontowych w placówkach oświatowych,
 • koordynowanie i organizowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
 • opracowywania dokumentów niezbędnych do przeprowadzania okresowych ocen dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych,
 • zatrudniania dyrektorów tych jednostek jako pracowników - nauczycieli,
 • nadzór nad realizacją zadań pokontrolnych organów uprawnionych do kontroli placówek oświatowych,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów,
 • prowadzenie rejestrów gminnych instytucji kultury,
 • realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu, rekreacji i wypoczynku,
 • współdziałanie ze Społeczną Radą Sportu w zakresie przyznawania corocznych dotacji na działalność klubów i organizacji sportowych działających na terenie Gminy,
 • nadzór nad utrzymaniem cmentarzy, w tym cmentarzy wojennych.
Rada miejska
 
Lisiewicz Jacek
Przewodniczący Rady Miejskiej
tel. 285 22 55

Rajewicz Zygmunt
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
tel. kom. 0602 321 848
 
Krupecki Dariusz
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
 
Ardelli Mirosław
tel. służbowy 285 38 64,
tel. domowy 285 13 32

Bartkowiak Jerzy
tel. kom. 0602 338 159

Biernat Bogusław

Jackowiak Mirosław
tel. 287 11 91

Jacków Mieczysław

Jaskuła Andrzej
tel. domowy 285 00 29

Kluczyńska Regina

Kubiaczyk Ireneusz
tel. kom. 604 532 823

Łuczak Włodzimierz

Połowicz Jerzy
tel. domowy 285 22 00

Rachwalska Krystyna

Sęk Hanna

Sikorski Zenon

Spochacz Bogdan
tel. domowy 285 28 42,
tel. kom. 0604 513 149,
e-mail:
abis@wp.pl, spochacz@peugeot.com.pl  

Stachowiak Sylwester

Waligóra Andrzej

Wrzeszcz Jerzy

Ziętek Henryka